Loading...

شاید یکی از مهمترین عامل های آزار دهنده در ابنیه های تازه ساز در کشور، عدم توجه به مسائل آکوستیکی در آنها می باشد. آسایش و حریم صوتی مواردی است که به علت این بی توجهی ها آسیب دیده اند. در ایران مانند کشورهای پیشرفته مقرراتی در این حوزه وضع گردیده که با عنوان مبحث 18 مقررات ملی ساختمان مطرح است و به نوعی لازم الاجرا است! اما سیستم اجرا و ممیزی آن تا کنون پدید نیامده است.

 

-------------

حال با وجود این شرایط بهترین اقدام برای بهبود چیست؟

شاید افزایش آگاهی مردم کارا ترین اقدام در این برهه باشد

 

همواره در تمامی موضوعات در ما بین مردم سوء برداشت هایی پدید می آید که مقصر اصلی آن نیز بازیگران همان حوزه هستند. از اینرو به مصرف کننده آسیب بسیاری وارد می گردد و در فضایی با عدم شفافیت آزرده خاطر خواهد شد. حوزه آکوستیک نیز از این ناهنجاری در امان نبوده است و به یک مشکل اساسی در این حوزه تبدیل شده است. از زاویه دیگر معدود معماران، مهندسین عمران و مهندسین تاسیساتی در ایران مشغول به فعالیت هستند که با حوزه آکوستیک آشنایی کافی داشته باشند و همچنین در طراحی های خود به آن اهمیت دهند. در نوشتارهای آینده سعی خواهیم نمود تا برخی اشتباهات رایج در این حوزه را بررسی نماییم.