Loading...

جذب - Absorption : در آکوستیک زمانی که انرژی صوت از موج صوت گرفته شود جذب اتفاق افتاده است، به طور متداول این جذب به صورت تبدیل انرژی به حرارت صورت میگیرد.

ضریب جذب - Absorption Coefficient : نسبت میزان انرژی صوت جذب شده به انرژی صوت برخوردی به هر سطح را ضریب جذب آن سطح می گویند. این ضریب به طور تئوری بین 0 و 1 بوده و بر حسب فرکانس و زاویه برخورد متخیر می باشد.

آمبیانس - Ambience : به عنوان شاخصی کیفی برای معرفی شرایط آکوستیکی فضا بیان می گردد. به عنوان مثال آمبیانس یک سالن خالی و یک سالن پر از جمعیت با یکدیگر متفاوت است.

دامنه - Amplitude : به اندازه لحظه ای از هر تابع یا مقدار نوسانی مانند فشار صوت اطلاق می گردد. به بیشترین مقدار این نوسان پیک – Peak گفته می شود.

اتاق بدون پژواک - Anechoic Chamber : طراحی و اجرای این اتاق به گونه ای است که صوت از جداره های آن بازتاب نخواهند داشت. بر روی جداره های این اتاق المان های جاذبی که معمولا به شکل گُوِه هستند نصب می گردند. از این اتاق ها بر ای اندازه گیری های آکوستیکی استفاده می گردد.

طیف صوتی - Audio Spectrum : به طور معمول گوش انسان طیف صوتی مابین فرکانس های 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را تشخیص میدهد.

وزن یافته-آ - A-Weighting : با توجه به آنکه سیستم شنیداری انسان به فرکانس های مختلف به صورت یکسان عکس العمل نشان نمیدهد، برای تطبیق اعداد خوانده شده توسط صوت سنج با رفتار گوش انسان، مقادیر با استفاده از نمودارهای مختلفی وزن یافته می شوند. یکی از این نمودارها که بیشترین تطابق را در اعداد نسبت به رفتار گوش انسان در فرکانس های گفتار ایجاد میکند وزن یافته-A می باشد.