Loading...

ایجاد لایه باربر الاستیک در تمام سطح فونداسیون ساختمان به طور مؤثری انتقال ارتعاشات از محیط اطراف به سازه را کاهش می‌دهد. این روش یکی از ساده‌ترین روش‌های ایجاد بستری با قابلیت ارتجاعی در ساختمان‌هاست که معمولا بین فونداسیون ساختمان و یک لایه اضافی از بتن غیرمسلح قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت به منظور جداسازی کامل ساختمان، بهتر است دیواره‌های جانبی نیز عایق‌بندی شوند.

می‌توان ویبرالوگ™ را به صورت نواری نیز در فونداسیون اجرا نمود. برای این منظور باید چندین فاکتور مانند شیوه اجرای فونداسیون و زیرسازی، بار کل در هر طبقه و موارد دیگر در نظر گرفته شود تا عملکرد سیستم تضمین گردد.

Alt

در فوندانسیون هایی که با تکنیک شمع گذاری اجرا میگردند، لایه های ویبرالوگ™ به صورت گسسته قابلیت اجرا دارند.

Alt